Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Lietuvos banko NT rinkos dalyvių apklausa (2020 II)

             

                                                                

 

     Lietuvos bankas, siekdamas gerinti Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos stebėseną, kviečia rinkos dalyvius dalyvauti trumpose (apie 10-20 min.) pusmetinėse nekilnojamojo turto rinkos apklausose. Respondentų prašoma pateikti savo praktika pragrįstą nuomonę apie šalies NT rinkoje vyraujančius kainų, pasiūlos ir paklausos lygius ir lūkesčius dėl jų kaitos artimiausiu laikotarpiu. Respondentų vertinimui pateikiami standartiniai (aprašyti) nekilnojamojo turto objektai trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Jeigu tam tikroje miesto dalyje prašomi įvertinti objektai neegzistuoja (pvz., naujų butų ten apskritai nėra pastatyta), tokiu atveju prašome pateikti Jūsų nuomonę darant prielaidą, kokios kainos būtų, jei tokie objektai nurodytose vietose realybėje egzistuotų. Apklausos rezultatai bus naudojami sudarant indeksus, atspindinčius rinkos dalyvių įvertintus nekilnojamojo turto objektų kainų, pasiūlos ir jų lūkesčių lygius. Tokie indeksai bus naudojami Lietuvos banko oficialiuose leidiniuose, vykdant makroprudencinę politiką ir vertinant galimus rinkos nesubalansuotumus. Gauti apibendrinti duomenys yra prieinami viešai internete adresu http://www.lb.lt/nekilnojamojo_turto_rinkos_dalyviu_apklausa.

Tuo atveju, jei atsakymo į klausimą nežinote, klausimą praleiskite - visus laukus užpildyti nėra būtina.

 

 

     Lietuvos bankas garantuoja anonimiškumą.

 

 

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Respondentų  asmens duomenys tvarkomi Lietuvos banko vykdomos pusmetinės Nekilnojamojo turto rinkos dalyvių apklausos tikslu, siekiant gauti Lietuvos banko makroprudencinei politikai vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės institucijų, finansų rinkos dalyvių ir kitų įmonių, įstaigų, organizacijų, įskaitant duomenis apie konkrečias institucijas, finansų rinkos dalyvius ir kitas įmones, įstaigas, organizacijas ir informaciją, netiesiogiai susijusią su Lietuvos banko vykdoma makroprudencine politika (informaciją apie nekilnojamojo turto rinką, kitus veiksnius, darančius įtaką finansų įstaigų veiklai), kaip yra nurodyta Lietuvos banko įstatymo 47 1 straipsnyje.

Informacija, kurią Lietuvos bankas gauna vykdydamas makroprudencinę politiką, laikoma konfidencialia, išskyrus informaciją, kuri jau yra paskelbta ar prieinama arba iš kurios tiesiogiai ar netiesiogiai negalima nustatyti duomenų apie konkrečius asmenis. Gauta konfidenciali informacija gali būti naudojama tik Lietuvos Banko įstatymo nustatytoms funkcijoms, susijusioms su makroprudencinės politikos vykdymu ir finansų rinkos dalyvių priežiūra, atlikti ir negali būti skelbiama, kam nors perduodama arba kitokiu būdu padaroma prieinama, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos bankas (kodas 188607684), Gedimino pr. 6, Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (8 5) 2680 021, el. p. duomenuapsauga@lb.lt.

Dalyvaujant apklausoje Jums sudaroma galimybė laisva valia pateikti savo, kaip įmonės ar finansų įstaigos atstovo, asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, profesinis el. pašto adresas, užimamų pareigų informacija. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tinkamo apklausos organizavimo tikslu, detalizuotu šios formos pirmame punkte.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 2 metus po šios apklausos vykdymo pabaigos.

Apklausos dalyvių asmens duomenys neprofiliuojami ir nenaudojami rinkodaros tikslais.

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys pateikiami Europos centriniam bankui (ECB), kai, paspaudus apklausos nuorodą, Jūs būsite nukreiptas į ECB valdomą EPSILON – saugią apklausų vykdymo - sistemą. Daugiau informacijos apie ECB atliekamą asmens duomenų tvarkymą rasite čia https://www.ecb.europa.eu/home/data-protection/html/index.en.html .

Išsamią informaciją apie tai, kaip Lietuvos bankas tvarko asmens duomenis, kokia yra Jūsų, kaip duomenų subjekto turimų teisių (įskaitant teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius duomenis; reikalauti ištrinti Lietuvos banko tvarkomus Jūsų asmens duomenis; reikalauti, kad Lietuvos bankas apribotų asmens duomenų tvarkymą; reikalauti duomenis perkelti; nesutikti) įgyvendinimo tvarka bei kokiomis sąlygomis ir apimtimi teisės gali būti realizuojamos, galite rasti: https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga ir (ar) kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais. Jeigu manote, kad Lietuvos bankas jūsų asmens duomenis tvarko neteisėtai, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (jos kontaktinius duomenis rasite https://vdai.lrv.lt/).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, aukščiau nurodytas teises, kreipkitės į Lietuvos banką raštu ir patvirtinkite savo tapatybę. Informaciją, kaip pateikti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises rasite https://www.lb.lt/lt/prasymo-pateikimo-tvarka .

 
Ši apklausa yra anoniminė.

Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas.

Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.